მოგესალმებით:
სტუმარი_414010
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი
აირჩიე სწორი პასუხი.
გენმოდიფიცირებული სურსათის იმპორტი არც ერთ ქვეყანაში არ არის აკრძალული 1 აკრძალულია საქართველოში 2 აკრძალულია ევროკავშირში 3 აკრძალულია აშშ-ში 4
აირჩიე სწორი პასუხი
რომელი ქვეყნების თანამშრომლობა იყო გადამწყვეტი ევროპის გაერთიანებისთვის? ბელგიის, ნიდერლანდების და ლუქსემბურგის 1 საფრანგეთის და გერმანიის 2 საფრანგეთის და ბრიტანეთის 3 ავსტრიის და უნგრეთის 4
აირჩიე მცდარი პასუხი
ევროკავშირში, როგორც წესი, ადამიანებს უვადო შრომითი ხელშეკრულებებს უდებენ. ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს ქირაობენ: სეზონურ სამუშაოზე 1 დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე 2 ვინმეს დროებით ჩასანაცვლებლად 3 წინასწარ განსაზღვრული მოცულობის სამუშაოს შესასრულებლად 4
აირჩიე სწორი პასუხი
ვინ არის ევროკომისარი? ევროკავშირის ფაქტიური ხელმძღვანელი 1 ევროკავშირის მთავარი მაკონტროლებელი 2 ევროკავშირის ერთ-ერთი "მინისტრი" 3 ევროკავშირის მთავარი მოსამართლე 4
აირჩიე სწორი პასუხი:
ასოცირების შეთანხმების ტექსტი (მ.შ. დანართები და ოქმები) დამტკიცების შემდეგ უცვლელია 1 შეიცვლება მხოლოდ შეთანხმების ვადის გასვლის შემდეგ 2 უკვე რამდენჯერმე შეიცვალა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
სასამართლო უნდა იყოს: დამოუკიდებელი, სწრაფი, კომპეტენტური 1 პოლიტკორექტული, შეკრული, ფრთხილი 2 გასაიდუმლოებული, თავაზიანი, აუჩქარებელი 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რა არის ასოცირების დღის წესრიგი? ასოცირების შეთანხმების დანართი 1 შეთანხმება უვიზო მიმოსვლის შესახებ 2 ასოცირების შეთანხმების განხორციელების გეგმა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფო იმპორტიორს ვერ მოსთხოვს: პროდუქციის უსაფრთხოებას 1 პროდუქციის მაღალ ხარისხს 2 მომხმარებლისთვის სახელმწიფო ენაზე ინფორმაციის მიწოდებას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
საკრებულოს სხდომაზე დასწრება შეუძლია: ნებისმიერ პირს 1 მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეს 2 მხოლოდ მოწვეულ პირებს 3
აირჩიე სწორი პასუხი.
ადამიანის რამდენ უფლებას ადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია? ძირითად სამ უფლებას 1 ოცდაათამდე უფლებას 2 ასორმოცდაათ უფლებას 3
აირჩიეთ არასწორი პასუხი
ბაზარზე მყიდველები პროდუქტებს ვირჩევთ: ჩვენი საჭიროების და გემოვნების მიხედვით 1 ჩვენი შემოსავლის მიხედვით 2 გამყიდველის მოგების გათვალისწინებით 3 საბაზრო მოლოდინების გათვალისწინებით 4
აირჩიე სწორი პასუხი
ნარჩენების მართვის პირველი პრიორიტეტია: ნარჩენების მოგროვება 1 ნარჩენების მინიმიზაცია 2 ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება 3
აირჩიე სწორი პასუხი
პატენტის ვადაა: გამომგონებლის სიცოცხლის ბოლომდე 1 მაქსიმუმ 25 წელი 2 მაქსიმუმ 5 წელი 3
აირჩიეთ სწორი პასუხი
მანიფესტაციის მოსაწყობად: გვჭირდება ხელისუფლების ნებართვა 1 საკმარისია ხელისუფლების გაფრთხილება 2
აირჩიე სწორი პასუხი
საბაზრო ფასს ადგენს: მთავრობა 1 მყიდველები 2 გამყიდველები 3 ბაზარი 4
აირჩიე სწორი პასუხი
რატომ იცვლება დედამიწის კლიმატი? ჰაერში ზედმეტი ნახშირორჟანგია 1 ჰაერში არასაკმარისი ჟანგბადია 2 ჰაერში ზედმეტი აზოტია 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ქვეყანაში ყველაზე ზემდგომი კანონია: სისხლის სამართლის კოდექსი 1 კონსტიტუცია 2 სამშენებლო კოდექსი 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ნაწარმოების თარგმნას ავტორის ნებართვა არ სჭირდება: არასდროს 1 ავტორის გარდაცვალების შემდეგ 2 ავტორის გარდაცვალებიდან 70 წლის შემდეგ 3
აირჩიე სწორი პასუხი
სოფლის განვითარებაში რას მოიხსენიებენ ტერმინით "ლაგი"? სოფლების მაცხოვრებლებისგან შემდგარ სამოქმედო ჯგუფს 1 პროგრამაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებს 2 ჩამორჩენილ სოფლებს 3
აირჩიე სწორი პასუხი
საჯარო ტენდერების საიტზე წვდომა აქვს: ყველა მსურველს 1 მხოლოდ საჯარო მოხელეებს 2 მხოლოდ წინასწარ შერჩეულ კომპანიებს 3 მხოლოდ ადგილობრივ კომპანიებს 4
აირჩიე სწორი პასუხი
“ჰასპი” არის: სურსათის წარმოების კონტროლი სახელმწიფოს მიერ 1 სურსათის წარმოების შიდა კონტროლის სისტემა 2 სურსათის შერჩევითი ლაბორატორიული შემოწმების სისტემა 3
აირჩიე არასწორი პასუხი:
სურსათის უვნებლობისთვის მნიშვნელოვანია: ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა 1 ხელების დაბანა 2 მოხარშულის და ნედლი პროდუქტების კონტაქტის გამორიცხვა 3 მხოლოდ ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენება 4 რეცეპტურის დაცვა 5
აირჩიე სწორი პასუხი
პარლამენტში ინიცირებული კანონების პროექტები ყოველთვის ქვეყნდება 1 ზოგჯერ ქვეყნდება 2 არასოდეს ქვეყნდება 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ევროკავშირის დახმარების რა წილი არის განკუთვნილი სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩასარიცხად? 5% 1 დაახლოებით ნახევარი 2 თითქმის მთლიანად 3
აირჩიე სწორი პასუხი.
ჩამოთვლილიდან რომელია ევროკავშირის ექსკლუზიური უფლებამოსილება? გარემოს დაცვა 1 კონკურენციის დაცვა 2 სოფლის მეურნეობა 3 სურსათის უვნებლობა 4
აირჩიე სწორი პასუხი
რა არის ასოცირების კომიტეტი? ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო 1 საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი 2 ასოცირების შეთანხმებით შექმნილი ორმხრივი ორგანო 3
აირჩიე სწორი პასუხი.
ვაჭრობა: ყველასთვის წამგებიანია 1 ყველასთვის მომგებიანია 2 მხოლოდ ვაჭრებისთვის არის მომგებიანი 3
აირჩიეთ სწორი პასუხი
სურსათის მიკვლევადობისთვის საჭირო არ არის: მეწარმეების რეგისტრაცია 1 ნედლეულის მომწოდებლის იდენტიფიცირება 2 პროდუქციის მიმღების იდენტიფიცირება 3 დღგ-ს დროული გადახდა 4 პროდუქციის პარტიების დანომვრა 5
აირჩიე სწორი პასუხი
საქართველოში მონოპოლია იკრძალება და ისჯება 1 კარტელი იკრძალება და ისჯება 2 მონოპოლიაც და კარტელიც დაშვებულია 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ევროკავშირის ძირითადი მიზანია: მშვიდობა 1 კანონის უზენაესობა 2 ადამიანის უფლებების დაცვა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
დედამიწის ოზონის შრეს აზიანებს: ნახშირორჟანგი 1 ფრეონები 2 ჟანგბადი 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რა მეთოდის გამოყენება არ შეუძლია მოსამართლეს, უსამართლო კანონის პირობებში სამართლიანი გადაწყვეტილების მისაღებად? კანონის განმარტვა 1 ზემდგომი კანონის გამოყენება 2 საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა, კანონის ნორმის კონსტიტუციურობის დასადგენად 3 კანონის შეცვლა 4
აირჩიე სწორი პასუხი
საჯარო მოხელე თანამდებობაზე ინიშნება: 3 წლით 1 5 წლით 2 10 წლით 3 უვადოდ 4
აირჩიე სწორი პასუხი
სურსათის უვნებლობა მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა 1 მხოლოდ მეწარმის პასუხისმგებლობაა 2 როგორც მეწარმის, ასევე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ალერგიის გამომწვევი სურსათი ითვლება მავნედ: ყველა შემთხვევაში 1 თუ არ აწერია, რომ შეიცავს კონკრეტულ ალერგენს 2 თუ აწერია, რომ შეიცავს კონკრეტულ ალერგენს 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ევროკავშირის კანონებს იღებს: ევროკომისია 1 ევროკომისია და ევროკავშირის საბჭო 2 ევროკავშირის პარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო 3
აირჩიეთ არასწორი პასუხი:
სურსათის მიკვლევადობა საჭიროა: ბაზარზე მოხვედრილი მავნე სურსათის მთელი პარტიის სწრაფად გამოსავლენად 1 სურსათის წარმოების ჯაჭვში მონაწილე მეწარმეებს შორის პასუხისმგებლობის თაობაზე დავის მოსაგვარებლად 2 კონკრეტული სურსათის წარმოება-დისტრიბუციაში მონაწილე ყველა მეწარმის სწრაფად გამოსავლენად 3 სურსათის სწორი ფასის დასადგენად 4 სურსათის მავნეობის მიზეზების გამოსაკვლევად 5
აირჩიე სწორი პასუხი
რომელი აქტის მოთხოვნები შეუძლია მეწარმეს არ შეასრულოს? ტექნიკური რეგლამენტის 1 სტანდარტის 2
აირჩიე სწორი პასუხი
კარტელი ნიშნავს: მეწარმეების უკანონო შეთანხმებას 1 ერთობლივ საწარმოს 2 სააქციო საზოგადოებას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
ადამიანის დამნაშავედ გამოცხადების უფლება აქვს: მხოლოდ საზოგადოებას 1 მხოლოდ სასამართლოს 2 მხოლოდ პოლიციას 3 მხოლოდ მედია-საშუალებებს 4
აირჩიეთ სწორი პასუხი
შრომის მსოფლიო ორგანიზაციაში თითოეული ქვეყანა წარმოდგენილია: მთავრობით და პროფკავშირებით 1 მთავრობით, პროფკავშირებით და დამსაქმებელთა ასოციაციებით 2 პროფკავშირებით და დამსაქმებელთა ასოციაციებით 3 მხოლოდ მთავრობით 4
აირჩიე სწორი პასუხი
მთავრობის დადგენილებების პროექტები ყოველთვის ქვეყნდება 1 ზოგჯერ ქვეყნდება 2 არასოდეს ქვეყნდება 3
აირჩიე სწორი პასუხი
მოსამართლე არ არის ვალდებული დაიცვას კანონი, რომელიც უსამართლოა 1 ყოველთვის ვალდებულია დაიცვას კანონი 2 ყოველთვის ვალდებულია დაიცვას კონსტიტუცია 3
აირჩიე სწორი პასუხი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში "მედიაცია" ნიშნავს: დაზარალებულთან შერიგებას 1 მშობელთან მოლაპარაკებას 2 დამნაშავის დასაქმებას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
პატენტი ნიშნავს: გამოგონების რეგისტრაციის მოწმობას 1 სავაჭრო ნიშნის გაყიდვის მოწმობას 2 გაყალბებულ სავაჭრო ბრენდს 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რა განსაკუთრებული უფლებები გააჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს?: გადასახადებისგან განთავისუფლებულნი არიან 1 უცხოური გრანტები მხოლოდ მათზე გაიცემა 2 აქვთ მთავრობის კონტროლის უფლება 3 არავითარი განსაკუთრებული უფლებები არ აქვთ 4
აირჩიე არასწორი პასუხი:
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჰქვია “ღრმა და ყოვლისმომცველი”იმიტომ რომ: ითვალისწინებს ღრმა რეფორმების გატარებას 1 ეხება ბევრ საკითხს, არა მარტო საბაჟო გადასახადებს და კვოტებს 2 მოიცავს ყველა პროდუქციას 3
აირჩიე სწორი პასუხი
რა არის იუსტიციის საბჭო? მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანო 1 მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი 2 მთავრობის სათათბირო ორგანო 3