მოგესალმებით:
სტუმარი_407010
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი


სისტემაში შესვლა

ელ.ფოსტა
პაროლი


ან გაიარეთ სწრაფი რეგისტრაცია

სახელი გვარი
ორგანიზაცია
ტელეფონი
ქალაქი ან რაიონი
ელ.ფოსტა
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი


1. ევროპა
     ევროპული ღირებულებები
          კითხვა 1.1.1
     ევროკავშირის ისტორია
          კითხვა 1.2.1
     ევროკავშირის სტრუქტურა
          კითხვა 1.3.1
          კითხვა 1.3.2
          კითხვა 1.3.3
     ევროკავშირის უფლებამოსილებები
          კითხვა 1.4.1
          კითხვა 1.4.2
          კითხვა 1.4.3
     რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირში
          კითხვა 1.5.1
     სოფლის განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირში
          კითხვა 1.6.1
          კითხვა 1.6.2
     მოთხოვნები ევროკავშირის წევრობისთვის
          კითხვა 1.9.1

2. ასოცირების შეთანხმება: ზოგადი საკითხები
     ასოცირების შეთანხმების ზოგადი მიმოხილვა
          კითხვა 2.1.1
          კითხვა 2.1.2
          კითხვა 2.1.3
     ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცედურები
          კითხვა 2.2.1
          კითხვა 2.2.2
          კითხვა 2.2.3
          კითხვა 2.2.4
          კითხვა 2.2.5.

3. ადამიანის უფლებები
     ადამიანის უფლებების მოკლე ისტორია
          კითხვა 3.1.1
          კითხვა 3.1.2
     ადამიანის თავისუფლებები
          კითხვა 3.2.1
          კითხვა 3.2.2
          კითხვა 3.2.3
          კითხვა 3.2.4
     ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები
          კითხვა 3.3.1
          კითხვა 3.3.2
     ადამიანის საპროცესო უფლებები
          კითხვა 3.4.1
          კითხვა 3.4.2
     ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმები
          კითხვა 3.5.1
          კითხვა 3.5.2

4. მართლმსაჯულება
     მართლმსაჯულების პრინციპები
          კითხვა 4.1.1
     კანონიერი თუ სამართლიანი
          კითხვა 4.2.1
          კითხვა 4.2.2
          კითხვა 4.2.3
     სასამართლოს რეფორმა
          კითხვა 4.4.1
     ბავშვი და მართლმსაჯულება
          კითხვა 4.5.1
          კითხვა 4.5.2

5.კარგი მმართველობა
     საჯარო სამსახურის რეფორმა
          კითხვა 5.1.1
     კორუფციის პრევენცია საჯარო სამსახურში
          კითხვა 5.2.1
     საზოგადოების მონაწილეობა საჯარო მმართველობაში
          კითხვა 5.3.1
          კითხვა 5.3.2
          კითხვა 5.3.3
     დეცენტრალიზაცია
          კითხვა 5.4.1
     რა საჭიროა არასამთავრობო ორგანიზაცია
          კითხვა 5.9.1
     რატომ არ შეიძლება “აგენტების კანონის“ მიღება?
          კითხვა 5.9.1.1

6. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან (DCFTA)
     DCFTA ზოგადი მიმოხილვა
          კითხვა 6.1.1
          კითხვა 6.1.2
          კითხვა 6.1.3
     DCFTA საბაჟო საკითხები
          კითხვა 6.2.1
          კითხვა 6.2.2
          კითხვა 6.2.3
          კითხვა 6.2.4
     გენერალური შეთანხმება ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ
          კითხვა 6.3.1
          კითხვა 6.3.2
          კითხვა 6.3.3
     ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები
          კითხვა 6.4.1
          კითხვა 6.4.2
     სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები
          კითხვა 6.5.1
          კითხვა 6.5.2
     სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები - საქართველო და ევროკავშირი
          კითხვა 6.6.1
          კითხვა 6.6.2
          კითხვა 6.6.3
     კონკურენციის დაცვა
          კითხვა 6.7.1
          კითხვა 6.7.2
     ინტელექტუალური საკუთრება
          კითხვა 6.8.1
          კითხვა 6.8.2
          კითხვა 6.8.3

7.1 მდგრადი განვითარება: ეკონომიკა
     როგორ მუშაობს ბაზარი?
          კითხვა 7.1.1.1
          კითხვა 7.1.1.2
          კითხვა 7.1.1.3
     ვაჭრობის როლი ეკონომიკაში
          კითხვა 7.1.2.1
          კითხვა 7.1.2.2

7.2 მდგრადი განვითარება: სოციალური სფერო
     დასაქმებულთა დაცვის პრინციპები
          კითხვა 7.2.1.1
          კითხვა 7.2.1.2
     შრომის მსოფლიო ორგანიზაცია და საქართველო
          კითხვა 7.2.2.1
          კითხვა 7.2.2.2
          კითხვა 7.2.2.3
     შრომის დაცვა ევროკავშირში
          კითხვა 7.2.3.1
     შრომის დაცვა საქართველოში
          კითხვა 7.2.4.1
          კითხვა 7.2.4.2

7.3 მდგრადი განვითარება: გარემოს დაცვა
     გარემოს დაცვის პრინციპები
          კითხვა 7.3.1.1
     საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებები
          კითხვა 7.3.2.1
          კითხვა 7.3.2.2
     გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
          კითხვა 7.3.3.1
     ნარჩენების მართვა
          კითხვა 7.3.4.1
     მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობა
          კითხვა 7.3.5.1
     ბიომრავალფეროვნების დაცვა ასოცირების შეთანხმების მიხედვით
          კითხვა 7.3.6.1
     წყლის რესურსების მართვა
          კითხვა 7.3.7.1

8. ასოცირების სხვა სფეროები
     ენერგეტიკული გაერთიანება და საქართველო
          კითხვა 8.1.1.1
     მომხმარებლის უფლებების დაცვა
          კითხვა 8.2.1.1
          კითხვა 8.2.1.2

9.1 უფრო დეტალურად: პროდუქციის უსაფრთხოება
     მოთხოვნები პროდუქციისადმი
          კითხვა 9.1.1.1
          კითხვა 9.1.1.2

9.2 უფრო დეტალურად: სურსათის უვნებლობა
     რას ნიშნავს უვნებელი სურსათი?
          კითხვა 9.2.1.1
          კითხვა 9.2.1.2
     როგორ გავიგო, უვნებელია თუ არა სურსათი?
          კითხვა 9.2.2.1
          კითხვა 9.2.2.2
     როგორ ვაღწევთ სურსათის უვნებლობას?
          კითხვა 9.2.3.1
     სურსათის მიკვლევადობა
          კითხვა 9.2.4.1
          კითხვა 9.2.4.2
     ჰასპი
          კითხვა 9.2.5.1
     სახელმწიფოს როლი სურსათის უვნებლობაში
          კითხვა 9.2.6.1