მიმდინარეობს მონაცემთა განახლება

ასოცირების განრიგი და შესრულება
სრული
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

 ჯამური შესრულება - 39%

 1. ILO ფუნდამენტური მოთხოვნები - 62%
 2. ILO პრიორიტეტული მოთხოვნები - 44%
 3. სოციალური დაცვა - 31%
 4. სამართლიანი შრომითი ხელშეკრულება - 46%
 5. შრომის უსაფრთხოება - 12%


წაიკითხე მეტი

 ჯამური შესრულება - 48%

 • ქალის და მამაკაცის თანაბრობა სამსახურში - 55%
 • დასაქმებულთა წინასწარი ინფორმირება შრომის პირობების და მოთხოვნების შესახებ - 43%
 • უვადო შრომითი ხელშეკრულებები - 22%
 • ორსული, ახლადნამშობიარები და მეძუძური ქალის დაცვის გარანტიები - 49%
 • არასრულ განაკვეთზე მუშაობის პირობები - 67%
 • დასაქმებულთა ჩართვა საწარმოს მართვაში - 67%
 • სამედიცინო მომსახურება გემებზე - 13%


წაიკითხე მეტი

 ჯამური შესრულება - 28%

 • კოლექტიური დათხოვნის რეგულირება - 42%
 • დასაქმებულთა უფლებები საწარმოს გასხვისებისას - 42%
 • შრომის უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები - 28%
 • სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება (ახალი სამუშაო ადგილებისთვის) - 10%
 • სამუშაო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ახალი სამუშაო ადგილებისთვის) - 10%
 • უსაფრთხოება მონიტორთან მუშაობისას - 10%


წაიკითხე მეტი

 ჯამური შესრულება - 24%

 • სამუშაო დროის ორგანიზება (მაქსიმალური ხანგრძლივობა, დასვენება, შესვენება, შვებულება) - 34%
 • დროებით დასაქმებულთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა - 19%
 • მოთხოვნები პერსონალური დამცავი აღჭურვილობისადმი - 13%
 • უსაფრთხოების ნიშნები სამუშაო ადგილებზე - 13%
 • უსაფრთხოება სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში (ახალი სამუშაო ადგილებისთვის) - 8%


წაიკითხე მეტი

 ჯამური შესრულება - 11%

 • დაცვა აზბესტისგან სამუშაო ადგილზე - 10%
 • უსაფრთხოება სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში (ბურღვითი სამუშაოები, ყველა სამუშაო ადგილი) - 10%
 • უსაფრთხოება ფეთქებად ატმოსფეროში მუშაობისას - 13%
 • დაცვა ხელოვნური ოპტიკური გამოსხივებისგან სამუშაო ადგილზე - 10%
 • უსაფრთხოება თევზმჭერ გემებზე - 10%
 • უსაფრთხოება ტვირთის ხელით აწევისას სამუშაო ადგილზე - 13%


წაიკითხე მეტი

 ჯამური შესრულება - 7%

 • დაცვა ბიოლოგიური აგენტებისგან სამუშაო ადგილზე - 8%
 • დაცვა ქიმიური აგენტებისგან სამუშაო ადგილზე (მათ შორის კანცეროგენებისა და მუტაგენებისგან - 8%
 • დაცვა ხმაურისგან სამუშაო ადგილზე - 8%
 • დაცვა ელექტრომაგნიტული ველისგან სამუშაო ადგილზე - 8%
 • უსაფრთხოება შახტებში და კარიერებზე (ყველა სამუშაო ადგილი) - 10%
 • დაცვა ბასრი სამედიცინო ინსტრუმენტებისგან - 0%


წაიკითხე მეტი

  ჯამური შესრულება - 39%

 • პროდუქციის უსაფრთხოების რეგულირება და კონტროლი - 44%
 • პროდუქციის შესაბამისობის შემოწმების შესაძლებლობა - 58%
 • ცალკეული პროდუქციის უსაფრთხოების მოთხოვნები - 35%
 • მომხმარებელთა დაცვა შეცდომაში შეყვანისგან - 17%

 

 წაიკითხე მეტი

  ჯამური შესრულება: 39%

 • სურსათის უვნებლობის პრინციპები და სახელმწიფო კონტროლი - 47%;
 • სურსათის წარმოების და ბაზარზე განთავსების ზოგადი წესები (ჰიგიენა, მიკვლევადობა, ეტიკეტირება) - 65%
 • სურსათის უვნებლობის ნორმები - 29%
 • სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯანმრთელობა - 26%
 • სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა სიჯანსაღე - 27%

 წაიკითხე მეტი

  ჯამური შესრულება: 67%

 • ზოგადი პრინციპები - 53%
 • სახელმწიფო კონტროლი - 62%
 • ვეტ-პრეპარატების ნარჩენების მონიტორინგი ცხოველებსა და ხორცში - 57%
 • სურსათის ჰიგიენა - 69%
 • სურსათის მიკვლევადობა - 69%
 • სურსათის მიკრობული და ქიმიური დაბინძურების ზღვრები - 69%
 • ვეტერინარიაში ჰორმონების გამოყენების აკრძალვა - 56%
 • მსხვილფეხა საქონლის რეგისტრაცია - 81%
 • წვრილფეხა საქონლის რეგისტრაცია - 63%
 • თურქულის, ღორის ჭირის და ნიუკასლის დაავადების კონტროლი - 69%
 • ფიტოსანიტარული სასაზღვრო კონტროლი - 81%
 • სიმინდის დაავლეთის ხოჭოს კონტროლი - 71%

 წაიკითხე მეტი

   ჯამური შესრულება: 59%

 • სურსათის ეტიკეტირება - 66%
 • სურსათში პესტიციდების ნარჩენების ზღვრები - 41%
 • ვეტერინარიაში ზოგიერთი ანტიბიოტიკის გამოყენების აკრძალვა - 53%
 • საკვებდანამატების რეგულირება - 42%
 • სურსათის ფორტიფიკაციის რეგულირება - 61%
 • ღორების რეგისტრაცია - 56%
 • ფრინველის გრიპის კონტროლი - 69%
 • "ძროხის სიგიჟის" კონტროლი - 54%
 • კალმახის დაავადებების კონტროლი - 65%
 • მცენარეთა მწარმოებლების ვალდებულებები - 36%
 • კარტოფილის ნემატოდების კონროლი - 56%

 წაიკითხე მეტი

   ჯამური შესრულება: 63%

 • არაცხოველური სურსათის იმპორტის კონტროლი - 85%
 • ზოონოზური დაავადებების მონიტორინგი - 57%
 • ჩვილთა და დიეტური კვების პროდუქტების რეგულირება - 89%
 • სუბპროდუქტების იმპორტის წესები - 42%
 • ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო პროდუქტების რეგულირება - 50%
 • მსხილფეხა საქონლით და ღორებით ვაჭრობის ვეტერინარული წესები - 21%
 • წყლის ცხოველებთან დაკავშირებული ვეტერინარული მოთხოვნები - 21%
 • კარტოფილის მურა და რგოლური სიდამპლის კონტროლი - 54%

 წაიკითხე მეტი

  ჯამური შესრულება: 45%

 • სურსათის ჭურჭლის და ტარის რეგულირება - 21%
 • გმო-სურსათის რეგულირება - 62%
 • ვეტ-პრეპარატების რეგულირება - 51%
 • ცხოველური წარმოშობის სურსათის ვეტერინარული წესები - 33%
 • ძაღლების და კატების იმპორტ-ექსპორტის ვეტერინრული წესები - 21%
 • ბლუთანგის კონტროლი - 65%
 • დაცული ზონები და მცენარის პასპორტი - 18%
 • პესტიციდების რეგულირება - 53%
 • ვაზის სარგავი მასალის რეგულირება - 33%
 • ბოსტნეულის სარგავი მასალის რეგულირება - 36%

 წაიკითხე მეტი

   ჯამური შესრულება: 25%

 • სახელმწიფო კონტროლის მრავალწლიანი გეგმა - 10%
 • მარცვლოვანების ტოქსინების მონიტორინგი - 10%
 • ნანო-ტექნოლოგიებით დამზადებული სურსათის რეგულირება - 15%
 • ცხოველთა საკვების ჰიგიენა - 21%
 • ჩლიქოსანი ცხოველების ტრანსპორტირების ვეტერინარული წესები - 21%
 • სალმონელას კონტროლი - 21%
 • მარცვლეულის, საფურაჟე და ბოსტნეულის თესლების რეგულირება - 20%
 • ხეხილის ნერგების რეგულირება - 20%
 • დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის რეგულირება - 36%


წაიკითხე მეტი

  ჯამური შესრულება: 26%

 • სურსათის ფერმენტების და არომატიზატორების რეგულირება - 21%
 • გაყინული სურსათის რეგულირება - 21%
 • ცხოველთა საკვების ბაზარზე განთავსების წესები - 15%
 • ღორის ვეზიკულარული დაავადების კონტროლი - 55%
 • კარტოფილის რწყილის კონტროლი - 46%
 • ჩინური ხარაბუზას კონტროლი - 46%
 • პესტიციდების მარკირება - 57%
 • პესტიციდების მდგრადი გამოყენება - 21%
 • გასაყიდი თესლების დალუქვის სისტემა - 20%
 • ზეთოვან-ბოჭკოვანი მცენარეების თესლის რეგულირება - 20%
 • სათესლე კარტოფილის რეგულირება - 20%

 წაიკითხე მეტი

  შესრულება შეფასდება 2022 წლის პირველ ნახევარში

 • ბოლის არომატიზატორების რეგულირება
 • სურსათში ნიტრატების შემცველობის განსაზღვრა
 • მოთხოვნები საწოვარების და ეპოქსიდური ფენით დაფარული ჭურჭლისადმი
 • გმო-მცენარეებისგან ჩვეულებრიი მცენარეების გამიჯვნა სოფლის მეურნეობაში
 • ცხოველთა საკვების დანამატების რეგულირება
 • კალიფორნიის ფარიანას და პალმის ცხვირგრძელას კონტროლი


წაიკითხე მეტი

   შესრულება შეფასდება მომავალში

 • პლასტმასის ჭურჭლის რეგულირება
 • მოთხოვნები კვებითი დანამატებისადმი
 • მოთხოვნები გასაყიდი მინერალური წყლისადმი
 • გმო მიკროორგანიზმების რეგულირება
 • კერცხისმდები დედლების ფერმების აღრიცხვა
 • ცხოველთა კეთილდღეობის წესები
 • ატმის ბაქტერიული ხმობის და ფიჭის ჭიის კონტროლი
 • პესტიციდებში დაშვებული აქტიური ნივთიერებების შეზღუდვა
 • წაუშლადი წარწერის მოთხოვნა გასაყიდი თესლების შეფუთვაზე
 • დამატებითი მოთხოვნები ვაზის, ბოსტნეულის, ხილის გასამრავლებელი მასალისადმი


წაიკითხე მეტი

   შესრულება შეფასდება მომავალში

 • პლასტმასის და კერამიკის ჭურჭლის რეგულირება
 • გასახდომი დიეტის სურსათის რეგულირება
 • გასაყიდი მინერალური წყლის რეგულირებს
 • მოთხოვნები გმო მიკროორგანიზმებისადმი
 • ღორის ეპიდემიური დიარეის კონტროლი
 • კვერცხისმდებელი დედლების კეთილდღეობის წესები
 • წიწაკის მოზაიკური ვირუსის კონტროლი
 • პესტიციდების კონტროლის ზოგადი წესი
 • დამატებითი მოთხოვნები თესლებისა და სხვა გასამრავლებელი მასალისადმი


წაიკითხე მეტი

   შესრულება შეფასდება მომავალში

 • პლასტმასის ჭურჭლის რეგულირება
 • სურსათის შესაფუთი ცელულოზის ფირის რეგულირება
 • ცხოველთა საკვების დაბინძურების ზღვრები
 • მედიკამენტების შემცველი საკვები
 • ვეტერინარული წესები ფრინველების და ცხენების ტრანსპორტირებისას
 • წითელი მიხაკის ფოთოლხვევიას და ფიჭვის კიბოს კონტროლი
 • სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების კონტროლი
 • თესლის ინსპექტირება

 წაიკითხე მეტი

   შესრულება შეფასდება მომავალში

 • ღივების იმპორტი კონტროლი
 • სურსათში დიოქსინების და ფურანების შემცველობის რეგულირება
 • გმო ცხოველის საკვების რეგულირება
 • ცხენისებრთა რეგისტრაცია
 • ვეტერინარული წესები ფრინელთა იმპორტისათვის
 • ცხენების გენეალოგიის რეგულირება
 • დამატებითი მოთხოვნები მცენარის პასპორტისადმი
 • პერის ლოკოკინების კონტროლი
 • დამატებითი მოთხოვნები ბოსტნეულის თესლის და სათესლე კარტოფილისადმი

 წაიკითხე მეტი

   შესრულება შეფასდება მომავალში

 • ვაშლის წვენში პატულინის შემცველობის რეგულირება
 • სურსათის ეტიკეტზე ზოგადი განაცხადების რეგულირება
 • პლასტმასის და "ჭკვიანი მასალისგან" დამზადებული ჭურჭლის რეგულირება
 • სურსათში დაშვებული საექსტრაქციო გამხსნელები
 • დასხივებული სურსათის რეგულირება
 • ღორის სპერმით ვაჭრობის რეგულირება
 • მსხვილფეხა საქონლის ჯიშების კონტროლი
 • კარტოფილის თითისტარისებრი ვირუსის და ფოთლების ბაქტერიული სიდამწვრის კონტროლი
 • უფლება სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა ჯიშებზე

 წაიკითხე მეტი

   მიმდინარეობს შესრულების შეფასება

 1. გარემოსდაცვითი მმართველობა და გარემოს  საკითხების  პოლიტიკის სხვა სფეროებში ინტეგრირება;
 2. ჰაერის ხარისხი;
 3. წყლის ხარისხი და წყლის  რესურსების, მათ შორის საზღვაო გარემოს მართვა;
 4. ნარჩენების მართვა;
 5. ბუნების დაცვა;
 6. სამრეწველო დაბინძურება და სამრეწველო საფრთხეები;
 7. ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
 8. კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები.


წაიკითხე მეტი

 1. ელექტროენერგეტიკის ლიბერალიზაცია;
 2. ბუნებრივი აირის ბაზრის ლიბერალიზაცია;
 3. ნავთობპროდუქტების მოპოვების და მარაგების რეგულირება;
 4. განახლებადი ენერგეტიკის ხელშეწყობა;
 5. ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა.


წაიკითხე მეტი

   მიმდინარეობს შესრულების შეფასება

 • ელექტროენერგიის:
  • ბაზრის წესები (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის)
  • ინვესტიციების ხელშეწყობა
 • ენერგოეფექტურობა:
  • შენობების
  • ბოილერების
  • სარეცხი მანქანების
  • "ქულერების"
  • ელექტრომოწყობილობის გამორთული და მოლოდინის რეჟიმი
 • საბურავების ეტიკეტირება საწვავის მოხმარებაზე.


წაიკითხე მეტი

ვებგვერდი ეკუთვნის "საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს"